Leverantörer

Dansani erkänner FN:s Allmänna deklaration för de mänskliga rättigheterna (1948) och Internationella arbetsorganisationens åtta kärnkonventioner om grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden (1998). Dansani erkänner också Världshandelsorganisationens (WTO) riktlinjer och rekommendationer, och vi föredrar därför leverantörer från länder som är medlemmar i WTO. Vi kräver också att våra leverantörer följer EU:s föreskrifter REACH och RoHS.

Medarbetare – mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter

Dansanis uppförandekodex har formulerat spelreglerna för samarbetet mellan Dansani och våra leverantörer. Vår "Code of Conduct" bygger på kärnkonventionerna i ILO: s förklaring om grundläggande arbetstagares rättigheter, och vi förväntar oss att våra leverantörer följer dem. Spelreglerna ska garantera att alla våra produkter tillverkas på ett sådant sätt att vi lever upp till vår målsättning om att agera ansvarsfullt gentemot alla grupper av intressenter. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners stöder internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö- och anti-korruption.

Vi vill

 • Sträva efter att etablera ett långvarigt och sunt samarbete med våra leverantörer till ömsesidig fördel för båda parter. Och när vi tecknar ett avtal är en konstruktiv dialog med leverantörerna en del av processen.
 • Välja våra leverantörer och partners baserat på kriterier som kvalitet, tillgänglighet, prestanda, tillförlitlighet, service och pris.
 • Basera vårt samarbete på vårt gemensamma förtroende och vi förväntar oss att våra leverantörer och partners följer rättvisa och etiska affärsmetoder. Betalar inte och tar inte emot mutor eller andra olagliga betalningar för att erhålla eller bibehålla affärer.

Dansanis satsning att leva upp till vår "Code of Conduct"

 • Samtliga leverantörer i Dansani-koncernen måste säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla anställda.
 • Anställda måste ha frihet att organisera sig och ha rätt till kollektiva förhandlingar i enlighet med gällande lagar.
 • De vanligaste lagarna för anställningsvillkor gäller för anställda.
 • Arbetstiden ska avtalas gemensamt mellan företaget och den anställde.
 • I företag med organiserade fackföreningar bör arbetstiden anges genom kollektivavtal.
 • Alla barn har rätt till en barndom och till utbildning.
 • Leverantörer ska garantera att företaget inte anställer barn under 15 år eller barn under skolpliktig ålder.
 • I de fall där nationell lagstiftning tillåter det, kan barn mellan 12 och 15 år utföra lättare arbete några få timmar per dag, under förutsättning att detta inte kan skada deras fysiska eller psykiska hälsa och utveckling, och ej heller förhindrar skolgång.
 • Dansani-koncernen samarbetar inte med leverantörer som utövar diskriminering.
 • Dansani-koncernen samarbetar inte med leverantörer som utövar tvångsarbete. Dansanis målsättning är att alla leverantörer utanför EU, ska bekräfta att de känner till och följer vår "Code of Conduct". Samtidigt strävar vi efter att genomföra och dokumentera granskning av leverantörer utanför EU.