Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för Dansani Sweden AB

1. ALLMÄNT

 • Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller alla leveranser från Dansani, såvida inget annat skriftligen ar avtalats mellan parterna.
 • Köparens eventuella egna affärs- eller inköpsavtal gäller endast om de har accepterats skriftligen av Dansani.

2. PRODUKT- OCH PRISINFORMATION

 • Uppgifter i produktinformation, broschyrer och prislistor är endast bindande i den mån de ingår som en uttrycklig del av parternas skriftliga avtal.
 • Ritningar, måttskisser och liknande är inte bindande, och vi reserverar oss för konstruktionsändringar. Prislistor, broschyrer och liknande kan ändras utan förhandsbesked och vi reserverar oss för moms- och prisändringar, tryckfel och slutsålda varor.

3. ANBUD OCH BESTÄLLNINGAR

 • Skriftliga anbud gäller i 8 dagar, såvida inget annat har avtalats.
 • Alla anbud förmedlas med förbehåll för mellanförsäljning.
 • Om ingen specifik tidsfrist för accept är angiven i anbudet bortfaller det efter 8 dagar.
 • Muntligen angivna priser är endast att betrakta som preliminära anbud.
 • För order med större eller mindre mängder än de som angivits i anbudet förbehåller sig Dansani rätt till ändringar av priser och leveransvillkor.
 • Inget avtal om försäljning och leverans föreligger förrän Dansani har skickat en orderbekräftelse eller på annat sätt har bekräftat avtalet skriftligen.
 • Om Dansanis orderbekräftelse inte stämmer överens med köparens önskemål är det köparens ansvar att reagera omedelbart. Om detta inte sker kommer orderbekräftelsen att vara bindande.
 • Anbud, proformafakturor och annan tillhörande korrespondens gäller endast om det finns en faktisk orderbekräftelse.
 • När orderbekräftelsen är färdigställd finns det dock fortfarande möjlighet att ändra en order mot en avgift på 20 % av varans köpesumma. Specialorder kan inte ändras.
 • Vid avbeställning av order förbehåller sig Dansani rätten att debitera en avgift på 20 % av orderbeloppet. Specialorder kan inte avbeställas.

4. LEVERANS

 • Det internationella regelverket NSAB 2020 nordiska transportregler gäller för alla leveransförhållanden mellan Dansani och köparen.
 • Leveranstiderna är endast att betrakta som indikativa. I händelse av förseningar har Dansani rätt att skjuta upp en bekräftad leverans med upp till 30 dagar, utan att detta ger köparen rätt att avbeställa ordern.
 • Varje delleverans ska betraktas som en självständig order vad avser betalning.
 • Alla leveranser kräver att leveransplatsen är tillgänglig via körbar väg och köparen ansvarar för att en levererad order omedelbart lastas av och kontrolleras. Vid felande leverans till privatpersoner debiteras köparen en avgift på 500 DKK för omkostnader på grund av felande körning och om-leverans.
 • Köparen har under inga omständigheter rätt att kräva ersättning på grund av försenade leveranser.

5. PRISER, SKATTER OCH AVGIFTER

 • Priserna framgår av Dansanis aktuella prislista eller av den orderbekräftelse som skickats. Dansanis riktpriser inkluderar moms och gäller därför endast i det land som prislistan utarbetats för. Om inget annat har avtalats kommer en speciell leveransavgift att debiteras för leveranser under den för landet gällande minimigränsen för fri frakt.
 • Om inget annat har avtalats skriftligen kommer priset att beräknas med utgångspunkt från de priser som gäller på beställningsdagen.
 • Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med importtull och andra liknande avgifter? samt eventuella kostnader för godkännande av produkten, såvida inget annat har avtalats skriftligen.
 • Dansani förbehåller sig rätten att ändra priser, tills en giltig orderbekräftelse finns.

6. BETALNING

 • Betalningsfristen löper från fakturadatum, såvida inget annat har avtalats.
 • Dansani har rätt att kräva kontant betalning, eller att köparen ställer tillfredsställande säkerhet för betalningen.
 • Även om köparen inte tar emot varorna vid den avtalade tidpunkten är han eller hon skyldig att erlägga betalningen för leveransen, som om leveransen hade skett.
 • Vid försenad betalning förbehåller sig Dansani rätten att debitera ränta motsvarande 2 % av inköpspriset per månad samt kvarhålla eventuella innestående order, tills det förfallna beloppet har betalats.
 • Köparen har inte rätt att dra av kostnader för eventuella krav som framställs mot Dansani från betalningen, såvida inte Dansani skriftligen har godkänt detta på förhand. Reklamationer ger inte heller köparen rätt att kvarhålla betalning för genomförd leverans. Köparen har likaledes endast rätt att kvarhålla betalning för eventuell utebliven delleverans av en order i proportion till den uteblivna delleveransens storlek.

7. ÄGANDERÄTT

 • Den sålda egendomen förblir Dansanis egendom tills full betalning har erlagts, i den mån ett sådant förbehåll är giltigt enligt gällande lag.

8. RETURVAROR

 • Varor tar endast emot i retur efter förhandsavtal med Dansani, då ett returnummer tilldelas.
 • Såvida inget annat har avtalats måste returnerade varor vara i oskadat skick och i obrutet originalemballage för att de ska kunna krediteras.
 • Såvida inget annat specifikt har avtalats ska köparen stå för alla fraktkostnader i samband med returvaror.
 • Vid krediteringen förbehåller sig Dansani rätten avräkna en avgift på minst 20 % av fakturabeloppet samt fraktkostnader som Dansani erlagt vid returneringen.
 • Specialbeställda varor kan inte returneras.
 • Felbeställda standardvaror tas i retur inom 60 arbetsdagar från fakturadatum.
 • Returförsändelsen måste ske inom 30 arbetsdagar efter att returnumret skickats, därefter bortfaller returrätten.
 • Varor som inte finns i vårt aktuella försäljningsmaterial tas inte i retur.
 • Varor med ett inköpspris under 200 SEK exkl. moms tas inte i retur.

9. UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH REKLAMATION

 • Köparen ansvarar för att varan undersöks omedelbart vid mottagandet.
 • Om köparen enligt ovanstående vill hävda att en leverans är bristfällig eller behäftad med fel måste köparen senast 7 dagar efter mottagandet informera Dansani om detta.
 • Köparen är skyldig att informera Dansani om en eventuell produktdefekt så snart denna upptäcks, oavsett garantiperiodens längd. Om detta villkor inte uppfylls förbehåller sig Dansani rätten att avvisa reklamationen.
 • Transportskador ersätts endast om det vid mottagandet av varan har gjorts en anmärkning om skadan på fraktsedeln. Kopia av fraktsedeln skickas till Dansani via fax eller e-post.
 • Dansani ger 10 års garanti mot tillverkningsfel på badrumsmöbler och 5 års garanti på handdukstorkar*. Den för en produkt gällande garantin gäller endast vid normalt bruk. Om en defekt på grund av felaktig eller olämplig användning, felaktig montering eller normalt slitage uppstår under garantiperioden förbehåller sig Dansani rätten att avvisa reklamationen och fakturera köparen för merkostnader som uppstått i samband med handläggningen av reklamationen.
 • Vid returnering av fellevererade varor ska produkt och emballage vara fria från skador. Varan returneras i originalemballaget.
 • Köparen ansvarar själv för att produkten är lämplig för dennes behov.
 • Dansani accepterar inte reklamationer om produkterna har modifierats eller på annat sätt ingår som en del av köparens produkt.
 • Fakturor för eventuella direkta nettokostnader som köparen anser att Dansani ska betala accepteras endast efter skriftligt förhandsavtal.
 • Utöver det ovan sagda har köparen ingen annan rätt till gottgörelse för avtalsbrott och Dansani kan aldrig ställas till ansvar för tex. driftförlust eller andra indirekta kostnader.

10. PERSONUPPGIFTER

 • Personuppgiftslagen gäller för Dansanis handel med kunder och leverantörer.
 • Dansani tar emot personuppgifter från sina kunder, och de är nödvändiga för att kunna slutföra den försäljning som har skett. Det gäller både för leveranser som skickas direkt till slutanvändarna, men också i samband med reklamationer samt annan kommunikation om specifika order.
 • Det innebär att Dansani tar emot uppgifter som slutanvändarens namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål.
 • För att vi ska kunna leverera ordern till slutanvändaren måste dessa uppgifter vidarebefordras till vår transportör.
 • Våra kunder är själva personuppgiftsbiträden för de uppgifter som vidarebefordras till Dansani, och därför behöver inget avtal för behandling av personuppgifter ingås.
 • Uppgifter som vidarebefordras till Dansani kommer endast att användas för den aktuella leveransen eller reklamationen.
 • Dansani använder inte uppgifterna i något annat syfte, tex. för (men utan begränsning till) reklam och annan kommunikation med kunden. Dansani vidarebefordrar inte uppgifter till obehöriga. Dansanis medarbetare har fått instruktioner om detta.
  Dansanis medarbetare har också informerats om att det i handelssyfte utväxlas personuppgifter om dem med Dansanis kunder, leverantörer och övriga samarbetspartner.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • All information om produktdesign, ritningar och tekniska dokument som överlämnas till köparna förblir Dansanis egendom. Produkterna får inte kopieras eller överlämnas till tredje part för kopieringsändamål. Överträdelse av detta villkor innebär att Dansani har rätt att kräva ersättning för alla kostnader, bl.a. utebliven vinst.

12. PRODUKTANSVAR

 • För produktansvaret gäller de aktuella regler som tillämpas enligt lagstiftningen i brukarlandet. Allt produktansvar som inte regleras av lagstiftningen utan endast är en följd av gällande praxis accepteras därmed inte av Dansani.
 • Dansani ansvarar t.ex. aldrig för driftförlust, utebliven arbetsinkomst eller andra indirekta förluster.
 • Dansani ansvarar endast för en skada om det kan dokumenteras att skadan beror på fel eller försummelse som uppstått på grund av Dansani eller deras anställda och har inget ansvar för eventuella missförstånd av skriftliga instruktioner som utarbetats av Dansani.
 • I den mån Dansani kan åläggas produktansvar mot tredje part har köparen skyldighet att hålla Dansani skadeslöst för ansvar som överskrider ovanstående begränsningar.

13. FORCE MAJEURE

 • Följande omständigheter innebär ansvarsfrihet om de inträffar efter ingånget avtal och hindrar det från att uppfyllas eller gör det orimligt betungande. Arbetskonflikt och alla andra omständigheter som parterna inte råder över, t.ex. brand, krig, terror, oförutsedda militärinkallelser, epidemier, naturkatastrofer, rekvisition, beslagtagning, upplopp och oroligheter, begränsningar av drivkraft, brist på transportmedel, valutarestriktioner, allmän varubrist, åtgärder från statliga myndigheter eller EU samt brist eller förseningar från Dansanis leverantörer som beror på några av de i denna punkt nämnda omständigheterna.

14. TVIST OCH BEHÖRIG DOMSTOL

 • Eventuell tvist eller konflikt mellan Dansani och köparen, som inte kan avgöras genom förhandling, ska, såvida inget annat specifikt har avtalats, avgöras enligt dansk lag och i dansk domstol.

*Vår utökade produktgaranti gäller produkter som köpts efter 1/1-2021. För produkter som köpts tidigare gäller en produktgaranti på 5 år.